Roser Grau i Carme Palmes
Roser Grau i Carme Palmes

[Tancar]